Informace o zpracovávání osobních údajů

 

Společnost MM Food Official s.r.o., IČ 14350262, sídlem Italská 2565/61, Vinohrady, 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 364345 (Prodávající) tímto v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, informuje své zákazníky, které jsou subjekty údajů dle právních předpisů na ochranu osobních údajů, o zpracovávání jejich Osobních údajů. Pojmy definované ve všeobecných obchodních podmínkách (Podmínky) používané s velkým počátečním písmem mají význam obsažený v Podmínkách.

 

Při spolupráci na základě Smlouvy uzavřené na základě Objednávky zpracováváme následující Osobní údaje, které jste nám o sobě poskytli:

 

  • jméno a příjmení, vč. případných titulů,
  • fakturační či doručovací adresu, adresu trvalého pobytu a případně též adresu bydliště či jiného místa, na kterém se zdržujete,
  • telefonní a e-mailový kontakt,
  • v případě volby bezhotovostní úhrady Zboží identifikaci bankovního účtu či obdobné platební údaje,
  • informace, které o sobě uvedete v rámci komunikace s poradnou uvedenou na Internetových stránkách.

 

Vaše výše uvedené osobní údaje v nezbytné míře za účelem:

  1. uzavření Smlouvy a jejího plnění,
  2. plnění právních povinností Prodávajícího stanovených na základě právních předpisů či správních aktů orgánů veřejné moci (např. vystavování daňových dokladů, vedení účetnictví apod.),
  3. vykonávání oprávněných zájmů Prodávajícího, kterými je například uchovávání osobních údajů pro případné uplatňování nároků Prodávajícího či kupujícího v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou, vedení statistických přehledů a interní databáze pro marketingové a související analyticko-marketingové účely spočívající ve sběru informací o učiněných objednávkách a preferencích zákazníků a jejich vyhodnocování pro následná marketingová, remarketingová či související opatření jako je např. oslovování a zasílání obchodních a reklamních sdělení.

 

Kupující má možnost kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení (newsletteru) prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení nebo zasláním žádosti na kontakt uvedený v každém obchodním sdělení.

 

Prodávající může poskytnuté Osobní údaje v nezbytné míře předat subjektům spolupracujícím se Správcem pro splnění či naplnění výše uvedených účelů zpracování jako jsou poskytovatelé účetních, právních, odborných technických, platebních, marketingových či administrativních služeb, jakož i dopravcům Zboží a orgánům veřejné moci, pokud to stanoví platný a účinný právní předpis či vykonatelné rozhodnutí či jiný správní akt orgánu veřejné moci.

 

Pro případy zpracování souborů cookie či jiných osobních údajů souvisejících s používáním Internetových stránek jsou k dispozici informace a nastavení ukládání cookies na Vašem prohlížecím zařízení na samostatné stránce, na kterou vede cesta z banneru ve spodní části Internetových stránek, který se zobrazí při jejich prvním přístupu na ně.

 

V případě nezákonného zpracovávání svých osobních údajů je kupující oprávněn obrátit se se stížností proti takovému postupu k Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně jinému příslušnému orgánu veřejné moci. Zároveň máte možnost podat Prodávajícímu námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 nařízení GDPR. Prodávajícímu můžete v souvislosti s ochranou osobních údajů či uplatněním práv subjektů kontaktovat písemně na adrese zapsaného sídla Prodávajícího či prostřednictvím e-mailové schránky info@mmfood.cz.

Sledujte nás na Instagramu