Pravidla: 

 

I. Obecná ustanovení

 

a) Pořadatelem soutěží je MM Food, (dále jen „Pořadatel“).

 

b) Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Meta (Facebook a Instagram) a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá.

Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak

zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

 

c) Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Meta (Facebook a Instagram) a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá.

Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak

zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Instagramu.

 

II. Podmínky účasti v soutěži

 

a) Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Facebooku či Instagramu, kteří jsou v době konání soutěže starší 15 let.

 

b) Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k MM Food, nebo se považují za osoby blízké zaměstnancům MM Food dle § 22 Občanského zákoníku, nebo osoby jinak personálně nebo majetkově propojené. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána.

 

c) Do soutěže se uživatel obvykle zapojí přidáním komentáře pod určený

příspěvek, označením příspěvku tlačítkem „To se mi líbí“ („Like“) nebo nahráním

fotky. Přesná pravidla stanoví Soutěžní příspěvek.

 

d) Termín konání soutěže je oznámen v Soutěžním příspěvku.

 

III. Výhra a kontaktování výherců

 

a) Výherci budou ze soutěžících vybráni způsobem uvedeným v Soutěžním

příspěvku.

 

b) Výherci budou vyhlášeni nejpozději do 5 dnů od uvedeného data konce soutěže a vyzváni, aby stránku kontaktovali prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku nebo Instagramu, popřípadě jinou formou - stories, příspěvek, reels apod.

 

c) Pokud se výherce soutěže do 2 dnů od vyhlášení výsledků na sociální síti neozve, výhra s okamžitou platností a bez možnosti odvolání propadá ve prospěch pořadatele.

 

d)  Soutěžící se může zapojit do soutěže několikrát, přičemž identifikátorem soutěžícího je jeho osobní facebookový profil. Vyhrát v soutěži, ale může pouze jednou.

 

IV. Ceny

 

a) Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.

 

b) Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je

pořadatelem soutěže stanoveno.

 

c) Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.

 

d) Výhry budou výhercům předány v Praze a okolí nebo na našem výdejním místě v Zoi Vitality fitness.

 

V. Práva a povinnosti pořadatele

 

a) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž ukončit či pozastavit, pozměnit její podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.

 

b) Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.

 

c) Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen či zablokován; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.

 

d) Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

 

e) Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez

předchozího upozornění.

 

f) Pořadatel nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

 

g) Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

 

h) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

 

VI. Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

 

a) Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní

otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové či instagramové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

 

b) Dále soutěžící bere na vědomí všechna práva, která vyplývají ze zákona č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je

dobrovolné, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich

opravu, jakož i další práva vyplývající z § 11 a 21 tohoto zákona. V případě

pochybností o dodržování práv správcem se může s podnětem obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

a) Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

 

b) Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a újmy, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení Soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.

 

c) Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmysl poškodit jakoukoliv internetovou

stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže, byť ve stadiu pokusu, může být

kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení

Soutěžícího ze Soutěže a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu

způsobené škody.

 

d) Zapojením se do soutěže účastník automaticky souhlasí s těmito pravidly.